Naše služby

Postaráme se o požární ochranu a bezpečnost práce
v budově vaší firmy, v kanceláři nebo ve výrobním provozu!

Provádíme:

 • zajištění výkonu funkce technika PO a BOZP
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou dle legislativně daných termínů
 • školení zaměstnanců a vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP
 • vypracování požárně bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů
 • pravidelné preventivní kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • identifikace a zhodnocení pracovních rizik
 • sledování lhůt, zajišťování revizí a kontrol
 • odborná příprava členů požárních hlídek, požárních preventistů
 • vedení aktualizace potřebné základní dokumentace v oblasti PO a BOZP dle platných předpisů
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí objektů a činností
 • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím) a vypracování vyplývající dokumentace dle začlenění
 • zpracování požárních řádů dle specifikace vykonávaných činností
 • vedení požární knihy
 • šetření pracovních úrazů, jejich registrace a evidence
 • operativní karty
 • vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek
 • začlenění prací do kategorií
 • výpočet potřeby ručních hasících přístrojů
 • revize požárních klapek
 • revize a opravy hasicích přístrojů
 • revize požárních uzávěrů ( dveře, ucpávky, okna )
 • revize a opravy požárních vodovodů (hydrantů)

Školení:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z požární ochrany
 • Školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce
 • Školení zaměstnanců – PO
 • Školení zaměstnanců – BOZP
 • Odborná příprava požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Školení řidičů referentů
 • Školení obsluhy manipulačních vozíků

Dodáváme:

 • hasící přístroje přenosné i pojízdné
 • požární a průmyslové hadice, savice
 • proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky
 • kompletní vybavení pro HZS a SDH
 • hydrantové skříně a boxy – prázdné i kompletně vybavené
 • čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty
 • odbornou literaturu a výstražné tabulky PO a BOZP

E-shop s produkty PO a BOZP

Na našem e-shopu nabízíme produkty související s požární ochranou a bezpečností práce ve vaší firmě nebo výrobním provozu. Do e-shopu